Regulamin Dostaw

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem Dostaw”) określa zasady udzielania pełnomocnictwa Dostawcy do odbioru ze Sklepu Towarów zamówionych przez Klienta i wydania Towaru Klientowi zgodne z Regulaminem Sklepu.

2. Umowa sprzedaży Towarów wymienionych na Platformie zawierana jest z AGA II  s.c. A. Modrzejewska M. Marczak z siedzibą w Warszawie przy ul. Polna 54 LU 4 , kod pocztowy 00-644 Warszawa i następuje zgodnie z „Regulaminem Sprzedaży” wyłącznie w Sklepie. Spółka jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 7010345684.

3. Warunkiem skorzystania z usług Dostawcy  jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu Dostawy oraz podanie danych osobowych wymaganych przez Sprzedającego oraz udzielenie Dostawcy pełnomocnictwa.

4. Realizacja pełnomocnictwa przez Dostawcę polega na odbiorze Towaru / Towarów w Sklepie i dostarczenie Towaru / Towarów pod wskazany przez Klienta adres. Klient udziela w tym zakresie pełnomocnictwa na rzecz NIKO MARCZAK Spółka jawna, z siedzibą w Warszawie 00-773, ul. Dolna 7, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000622902.

5. Jeżeli Klient upoważnił Dostawcę do odbioru Towarów w jego imieniu, to informacja o gotowości Towaru do odbioru zostanie przekazana Dostawcy. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedający uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

6. Dostawy na rzecz Klienta będą realizowane albo przez współpracowników Dostawcy (na terenie m. st. Warszawy), albo przez firmę kurierską działającą na zlecenie Dostawcy – na terenie całej Polski.

7. Klient upoważnia Dostawcę do przetwarzania swoich danych osobowych w zakresie związanym z udzielonym Dostawcy pełnomocnictwem.

8. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem Dostawcy, lub firmy kurierskiej Klient powinien być obecny we wskazanym przez niego miejscu i czasie dostawy, przy czym Dostawca lub kurier może wydać zamówienie Klientowi lub innej pełnoletniej osobie obecnej pod adresem dostawy wskazanym przez Klienta.

9. Dostawca może działać jedynie na rzecz Klienta, który ukończył wiek 18 lat i wydać Towar jedynie osobie trzeźwej.

10. Dostawca dostarczy Towar staraniem własnym, albo przesyłką kurierską w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia odbioru Towaru ze Sklepu.

11. Klient ma prawo odstąpić od odbioru Towaru przez Dostawcę do dnia odbioru Towaru w Sklepie. W takim przypadku Towar będzie wydany wyłącznie w Sklepie. Pobrane wynagrodzenie Dostawcy zostanie zwrócone w sposób tożsamy z dokonaniem płatności przez Klienta.

12. Przy dostawach realizowanych przez firmę kurierską w przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem dostawy, pracownik firmy kurierskiej pozostawi awizo. Kurier podejmie dodatkowe próby dostarczenia przesyłki, po czym zostanie ona odesłana do Dostawcy.

13. Dostawca spróbuje wysłać przesyłkę ponownie, przy czym zastrzega sobie prawo do skontaktowania się mailowo lub telefonicznie z Klientem (przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przy składaniu Zamówienia), aby zweryfikować adres dostawy i ewentualnie wyjaśnić, co stanęło na przeszkodzie zrealizowania dostawy. W przypadku ponownego wysłania zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient może być zobowiązany do poniesienia dodatkowych kosztów, jeżeli pierwsza dostawa nie doszła do skutku z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. nieobecności Klienta we wskazanym miejscu i czasie dostawy lub podania przez Klienta błędnego adresu dostawy).

14. Dostawca lub kurier może odmówić przekazania napojów alkoholowych zakupionych w Sklepie, jeżeli poweźmie uzasadnią wątpliwość, że zostały nabyte przez osobę niepełnoletnią lub w sytuacji, gdy osoba odbierająca dostawę jest nietrzeźwa.

15. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności przedstawiciela Dostawcy  sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia i dołączonego dowodu sprzedaży (paragonu fiskalnego, lub faktury VAT).

16. Klient ma obowiązek umożliwić przedstawicielowi Dostawcy wjazd na osiedla zamknięte oraz późniejszy wyjazd z takiego osiedla. W przypadku niedziałającego domofonu Klient ma obowiązek umożliwić Dostawcy wejście na klatkę schodową. Dostawca ma prawo zażądać przedstawienia dowodu tożsamości osoby – Klienta odbierającego towar w celu ustalenia wieku Klienta, pod rygorem – w wypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości - nie wydania Towaru oraz obciążenia Klienta kosztami dostawy.

17. Koszt Dostawcy zawsze wyświetlany jest podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu Dostawcy.

18. Akceptacja niniejszego Regulaminu oznacza wyrażenie zgody przez Klienta  zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych dla potrzeb niezbędnych do realizacji umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).