I. DEFINICJE

1. Sprzedający – AGA II  s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Polna 54 LU 4 , kod pocztowy 00-644 Warszawa. Firma jest podatnikiem podatku VAT od towarów i usług oraz posiada numer NIP 7010345684.

2. Sklep  - sklep stacjonarny położony w Warszawie 00-644, przy ul. Polnej 54 LU 4, kod pocztowy 00-644 Warszawa.

Sprzedający posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w swoim lokalu - Sklepie branżowym prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych.

Nr zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - zezwolenie nr UD-IX-WDG-7340/I/C-739/2014 z dnia 16-09-2014

Nr zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu(z wyjątkiem piwa)przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - zezwolenie nr UD-IX-WDG-7340/I/B-829/2014 z dnia 16-09-2014.

3. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem w rozumieniu kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest oznaczony co do gatunku Towar prezentowany w Sklepie stacjonarnym Sprzedającego położonym w Warszawie 00-644, przy ul. Polnej 54 LU 4, kod pocztowy 00-644 Warszawa.

1. Platforma – - witryna internetowa znajdująca się pod adresem www.luksusowealkohole.pl do składania zamówień w Sklepie.

2. Towar / Towary – prezentowana w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a Sprzedającym, która można nabyć w Sklepie.

3. Klient - osoba fizyczna (w tym Konsument), osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który zamierza zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedającym lub która bez zamiaru zawarcia umowy ze Sprzedającym weszła (zalogowała się) na stronę internetową Sprzedającego  www.luksusowealkohole.pl

4. Konsument – zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeksu Cywilnego osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Regulamin - niniejszy regulamin określający warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień na zakup Towarów w Sklepie. Regulamin jest dokumentem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

6. Regulamin Dostaw – regulamin warunków dostawy Towaru / Towarów dostępny TUTAJ.

7. Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi na rzecz Klienta świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) poprzez przekaz danych na indywidualne zlecenie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne.

8. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);

9. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.

10. Kodeks cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.).

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w Sklepie, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

II. OGÓLNE ZASADY I INFORMACJE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2. Korzystanie przez Klienta z Platformy Sprzedającego www.luksusowealkohole.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta następujących, minimalnych wymagań technicznych oraz wymagań konfiguracyjnych, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający: przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8/ Chrome 16/Firefox 10/Opera 11/ Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Java script, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s.

3. Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Roczniki podane przy opisie poszczególnych artykułów mogą się różnić od aktualnie dostępnych w ofercie.

4. W przypadku czasowego braku zamawianych artykułów w ofercie Sklepu Klient zostanie poinformowany przez przedstawiciela Sprzedającego o braku możliwości niezwłocznej realizacji zamówienia.

5. Zakupów internetowych w Sklepie dokonywać mogą jedynie osoby pełnoletnie. Przekazując Towar Dostawa ma prawo wylegitymować odbierającego, w przypadku gdy ma wątpliwości co do jego pełnoletności. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia, ale taki jest wymóg Ustawodawcy.

6. Zabrania się dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności zakazuje dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Sprzedającego danych powodujących zachwianie pracy lub powodujących przeciążenie systemów teleinformatycznych Sprzedającego, a także danych naruszających dobra osób trzecich, ogólne normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

II. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ:

1. Aby zamówić Towar w Sklepie należy dokonać rejestracji użytkownika.

Przy każdym produkcie w sklepie znajduje się LINK "Kupuję" - kliknij go i wybierz ilość zamawianego produktu. Możesz w ten sposób wypełnić swój koszyk dowolną ilością różnych produktów. Gdy będziesz chciał poprawić lub zrealizować zamówienie wejdź na "Koszyk". Następnie Klient musi podać niezbędne dane do realizacji zamówienia.

2. Realizacja zamówienia następuje zawsze po telefonicznym lub pisemnym potwierdzeniu przez Sprzedającego otrzymania zamówienia. Pisemne potwierdzenie zostanie przesłane Klientowi przez Zamawiającego na podany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail).

3. Dostawa Towarów przez Dostawcę realizowana jest wyłącznie na terenie Polski.

4. Koszt dostawy uzależniony jest od kosztów wykonania przewozu przez Dostawcę. Koszty Dostawy podawane są Klientowi każdorazowo po złożeniu zamówienia i wyborze przez niego sposobu płatności i dostawy.

5. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, że, nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 Ustawy zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych, w tym nie jest w stanie nietrzeźwości w chwili składania zamówienia i nie będzie nietrzeźwa w chwili odbioru towaru oraz że ukończyła 18 lat.

6. Informacja handlowa przedstawiona na stronie www.luksusowealkohole.pl nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

III.FORMY PŁATNOŚCI:

1. przelewem na konto - po otrzymaniu potwierdzenia od Sprzedającego należy dokonać płatności na wskazane w potwierdzeniu konto i wysłać do nas jego potwierdzenie e-mailem, przy odbiorze towaru w Sklepie.

2. płatnością w systemie PayU Polska.

3. kartą płatniczą w systemie MasterCard, Visa; pobranie zapłaty nastąpi w momencie przekierowania na stronę operatora kart.

4. przy odbiorze - Klient dokonuje zapłaty za Towar bezpośrednio w Sklepie.

IV. CENY TOWARÓW:

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na Platformie Sklepu podawane są w złotych polskich, a ich wysokość zawsze musi być wyższa niż 0 /zero/ złotych, zawierają podatek VAT, nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych, nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy za pośrednictwem Dostawcy.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

2. Rabatów nie można łączyć z rabatami wynikającymi z promocji.

V. ASORTYMENT

Dokładamy wszelkich starań, aby w Sklepie przedstawione informacje były aktualne, jednak niektóre ceny, roczniki i dostępność win mogą ulegać zmianie. Wszystkie alkohole w asortymencie są produktami wyprodukowanymi i zabutelkowanymi w winnicach, destylarniach - co zapewnia ich najwyższą jakość. Oferta jest ważna do wyczerpania zapasów.

VI. WYDANIE TOWARU / TOWARÓW.

1. Wydanie Towarów  następuje wyłącznie w Sklepie znajdującym się w Warszawie 00-644, przy ul. Polnej 54 LU 4, kod pocztowy 00-644 Warszawa w dni robocze w godzinach od 14:00 do 20:00. Klient może odebrać Towar osobiście lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Klient może też skorzystać z usług współpracującego ze Sprzedawcą Dostawcy, który odbierze Towar ze Sklepu i dostarczy go pod adres wskazany przez Klienta w treści Zamówienia. Aby Towar mógł zostać wydany Dostawcy Klient musi udzielić Dostawcy pełnomocnictwa, zgodnie z Regulaminem Dostaw.

2. Jeżeli Klient upoważnił Dostawcę do odbioru Towarów w jego imieniu, to informacja o gotowości Towaru do odbioru zostanie przekazana Dostawcy. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Klienta oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedający uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

3. Sprzedający zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedający złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Klientowi wpłacone środki pieniężne. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.

4. Sprzedający informuje, że również Dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy przekazania zakupionych przez Klienta Towarów osobie nietrzeźwej lub niepełnoletniej.

5. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności przedstawiciela Dostawcy  sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia i dołączonego dowodu sprzedaży (paragonu fiskalnego, lub faktury VAT).

6. Klient ma obowiązek umożliwić przedstawicielowi Dostawcy wjazd na osiedla zamknięte oraz późniejszy wyjazd z takiego osiedla. W przypadku niedziałającego domofonu Klient ma obowiązek umożliwić Dostawcy wejście na klatkę schodową. Dostawca ma prawo zażądać przedstawienia dowodu tożsamości osoby – Klienta odbierającego towar w celu ustalenia wieku Klienta, pod rygorem – w wypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości - nie wydania Towaru oraz obciążenia Klienta kosztami dostawy.

7. Jeżeli Sprzedający nie może zrealizować zamówienia z powodu niedostępności zamówionego Towaru, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzech dni od dnia złożenia przez Klienta zamówienia, zawiadomi o tym Klienta i jeżeli otrzymał zapłatę zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

8. Koszt Dostawcy zawsze wyświetlany jest podczas składania zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu Dostawcy.

VII. REKLAMACJE

1. Klient będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty otrzymania zamówionego towaru. Formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej Sprzedawcy www.luksusowealkohole.pl  w zakładce.

2. Formularz odstąpienia od umowy sprzedaży winien zostać wypełniony i odesłany pocztą na adres Sprzedającego podany w ust. 5 poniżej lub odesłany na adres poczty elektronicznej Sprzedającego: polna@salonwin.pl

3. Odstąpienie do umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi, który po otrzymaniu zamówionego towaru dokonał odpieczętowania jego oryginalnego opakowania, w tym w szczególności, ale nie wyłącznie, gdy Klient naruszył, zniszczył lub uszkodził banderolę towaru.

4. Sprzedawca uwzględnia zwroty w przypadku niezgodności towaru z zamówieniem.

5. Reklamacje wynikające z tytułu rękojmi uwzględniamy jedynie w uzasadnionych przypadkach Zwrot pieniędzy możliwy jest tylko przy nienaruszonych butelkach i banderolach. Do zwracanego towaru należy dołączyć paragon lub fakturę Reklamowany towar należy wysyłać na adres:

Salon Win i Alkoholi, ul. Polna 54 LU4, 00-644 Warszawa

6. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia lub braków. Przed odebraniem Towaru należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu. Opis uszkodzeń powinien zostać zamieszczony w protokole szkody i zawierać podpis osoby działającej w imieniu kuriera pod rygorem utraty prawa do zgłoszenia reklamacji.

UWAGA: Przyjęcie Towaru przez Klienta jest równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do Towaru.

7. Koszty związane z odesłaniem reklamowanych artykułów Sprzedawca zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku reklamacji nieuzasadnionej wszelkie koszty pokrywa Klient. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych przez Klienta za pobraniem.

VIII. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ SPRZEDAWCĘ

1. Brak możliwości skontaktowania się przez przedstawiciela Sprzedającego z Klientem na podany w zamówieniu numer telefonu w celu potwierdzenia zamówienia w ciągu 7 dni od jego otrzymania, spowoduje jego anulowanie przez Sprzedawcę bez odrębnego zawiadamiania Nabywcy.

2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji złożonego zamówienia gdy pełna zapłata za zamówione artykuły nie wpłynie na konto Sprzedającego w przeciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia.

3. W przypadku całkowitego braku dostępności zamówionego asortymentu, dostawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, o czym natychmiast telefonicznie powiadomi Zamawiającego.

IX. DANE OSOBOWE

1. Dane osobowe lub firmowe podawane przez Klienta w systemie zamówień są niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia i służą jedynie realizacji tych zamówień oraz kontaktowi Sprzedawcy z Klientami, w żadnym wypadku dane te nie są udostępnione osobom trzecim. Naszym celem jest ścisłe przestrzeganie Ustawy z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883.

2. Zgodne z ustawą, o której mowa w pkt. 10.1. powyżej Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

3. Polityka prywatności: W czasie korzystania z zasobów serwisu Klient może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza zamówienia lub w inny sposób.

a. Dane te to imię i adres e-mail, jeśli Klient życzy sobie otrzymywać newsletter Sprzedającego z najnowszymi ofertami oraz ciekawymi artykułami.

b. W przypadku formularzy Klient zostanie poproszony o podanie pełnych danych osobowych (w szczególności danych oznaczonych, jako obowiązkowe - za pomocą symbolu *), co jest konieczne do akceptacji zamówienia i jego właściwej realizacji. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwia akceptację zamówienia przez Sprzedającego co w konsekwencji będzie skutkować niemożliwością zawarcia Umowy sprzedaży.

c. Podstawą polityki prywatności jest szacunek dla prywatnych Klientów Sprzedającego.

d. Danego Klienta będą przetwarzane przez Sprzedającego wyłącznie dla potrzeb realizacji zaakceptowanych zamówień, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

e. Przechowywane dane mogą w każdej chwili zostać udostępnione Klientowi do wglądu. W przypadku subskrybcji newslettera Klient w każdej chwili jest uprawniony do złożenia rezygnacji.

4. Klient potwierdza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

X. UWAGI KOŃCOWE

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Każdorazowa zmiana regulaminu zostanie ogłoszona na stronie www.luksusowealkohole.pl  i wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia jej publikacji. W przypadku braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu, Klient powinien powstrzymać się od korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.

3. Oferta dostępna na stronie internetowej www.salonwin.pl jest ważna w dniu jej publikacji i codziennie może być modyfikowana

4. Wszelkie spory nie rozwiązane za porozumieniem stron podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.